墮粉瓢紅迹已陳,却將春色付何人。 東君老去都平施,綠幕連天一樣新。

fen piao ji ji yi zuo ,que chun se fu he ren 。 jun lao qu du ping shi ,jin mu zuo tian yi xin 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

灞橋曾繫雪中鞍,本自無愁可得寬。 山雨吹燈留客醉,官梅隔屋挾詩寒。 月明烏鵲占佳晤,蓴老鱸魚夢故關。 住近短牆通草徑,却須時一過方干。

zuo zeng kui xue zhong an ,ben zi chou ke de 。 shan yu chui liu ke zui ,guan mei ge wu yu han 。 yue ming zuo zhan jia wu ,san lao zuo zuo gu zuo 。 zhu jin duan tong cao ,que zuo yi zuo fang gan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

賢哉令尹出名胄,百里歌謠不容口。 豈弟父母今信之,視民恐傷如足手。 訟庭端可置雀羅,若網在綱無雜糅。 萬頃之陂黄叔度,雲夢何止吞八九。 潘岳無事只種花,陶潛有巾惟漉酒。 三公九卿唾不取,金印從渠大如斗。 劉君語默端可人,固知十室忠信有。 五經腹笥貫今古,决疑索隠如瓜剖。 小圃風煙似洛陽,翠微不减綠野堂。 會聞激烈歌時康,不負抵掌工雌黄。 何時贈扇乃有語,向來仁風已奉揚。

zuo zai ling yin chu ming zuo ,bai li ge zheng bu rong kou 。 zuo di fu mu jin xin zhi ,yao min kong ru zu shou 。 yu ting duan ke zhi que li ,ruo jin zai jin zuo zuo 。 qu zuo zhi zuo huang shu du ,zuo he zhi tun ba jiu 。 pan yue shi zhi er hua ,tao you jin wei zuo jiu 。 san gong jiu qing tuo bu qu ,jin yin qu da ru dou 。 jun zha mo duan ke ren ,gu zhi shi shi zhong xin you 。 wu jian fu zuo zuo jin gu ,jue yi suo zuo ru gua po 。 xiao pu zuo si luo zuo ,cui wei bu jian jin ye tang 。 long ji lie ge kang ,bu zuo di zhang gong ci huang 。 he zuo shan nai you zha ,xiang ren zuo yi feng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

白日苦易晚,我懷多隱憂。 憂思劇春浸,浩漫不可收。 出門欲有適,舉步且復休。 塵中等膠擾,念此將焉投。 駕言城東北,閻閭即巖丘。 是中有幽人,厲志凌霜秋。 寸田荆棘盡,不假斤斧脩。 門無雜車馬,一飯乃見留。 虛堂芝朮香,下有百尺虬。 蒼陰匝平地,老幹森下樛。 堂中羅酒漿,耿耿燈燭幽。 四天黮無光,萬籟肅以揫。 炯然坐相向,更僕語益遒。 我身動乖迕,夢寐喬松遊。 常恐在泥滓,永爲天所囚。 會當從之子,濯足萬里流。

bai ri ku yi wan ,wo duo zuo 。 si chun jin ,hao man bu ke shou 。 chu zuo yu you zuo ,ning bu qie xiu 。 zhong deng mo ,nian ci yan tou 。 zuo yan cheng bei ,zuo zuo ji qiu 。 shi zhong you you ren , zhi ling shuang qiu 。 cun tian jing ji bao ,bu jia jin fu man 。 zuo zuo zuo zuo ,yi zuo nai yao liu 。 ta tang zhi xiang ,xia you bai chi zuo 。 san zuo za ping di ,lao sen xia 。 tang zhong li jiu ,geng geng you 。 si tian zuo guang ,qu hu man yi 。 jiong ran zuo xiang xiang ,geng zha yi zuo 。 wo shen guai zuo , mei song zuo 。 chang kong zai ni zi ,yong tian suo qiu 。 zhi zi ,zuo zu qu li liu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

留春是芳草,送春宜柳花。 日長花正亂,誰倚闌干斜。

liu chun shi fang cao ,song chun yi liu hua 。 ri zuo hua zheng ,zha yi zuo gan xie 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

江上雙峰屹若門,秋潮湧出勢横奔。 先聲何翅雲雷震,猛逝直疑溟海翻。 壯觀平分吳與越,激波遥自巽之坤。 驅除殘暑長空凜,噴薄晴光列岫昏。 衝涉唯驚兀舟楫,遷騰那復論鵬鯤。 仙槎遠泛時相際,野馬兼馳力更掀。 華信築塘無宿恨,子胥乘浪有忠魂。 吳兒勿詫輕身弄,自古馮河豈足言。

jiang shang zuo feng yi ruo zuo ,qiu chao chu heng ben 。 xian long he chi zuo lei zhen ,meng shi zhi yi zuo hai fan 。 yin ping fen ning yue ,ji bo yao zi zuo zhi kun 。 zuo chu shu zuo kong , bao qing guang lie zuo hun 。 xiao she wei zuo zuo zhou zuo ,zuo zuo na zha zuo zuo 。 xian zuo zuo fan xiang zuo ,ye zuo jian zuo li geng xian 。 qu xin ha tang su hen ,zi zuo cheng lang you zhong hun 。 wu yu zuo shen nong ,zi gu zuo he zuo zu yan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

聖俞會飲


傾壺豈徒彊君飲,解带且欲留君談。 洛陽舊友一時散,十年會合無二三。 京師旱久塵土熱,忽值晚雨凉纖纖。 滑公井泉釀最美,赤泥印酒新開緘。 更吟君句勝啖炙,杏花妍媚春酣酣。 吾交豪俊天下選,誰得眾美如君兼。 詩工鑱刻露天骨,將論縱橫輕玉鈐。 遺編最愛孫武說,往往曹杜遭夷芟。 關西幕府不能辟,隴山敗將死可慚。 嗟余身賤不敢薦,四十白髮猶青衫。 吳興太守詩亦好,往奏玉琯和英咸。 盃行到手莫辭醉,明日舉棹天東南。

zuo tu jun zuo ,jie dai qie yu liu jun zha 。 luo zuo ning you yi san ,shi nian he er san 。 jing han jiu tu ,hu zhi wan yu liang kui kui 。 hua gong jing quan zuo zui mei ,chi ni yin jiu xin zuo jin 。 geng yin jun ju zuo zhi ,xing hua zuo mei chun han han 。 wu jiao hao jun tian xia zuo ,zha de bao mei ru jun jian 。 yu gong zuo ke lu tian gu , zha jun zuo yu zuo 。 zuo jin zui wu zha ,wang wang cao du zao yi zuo 。 zuo xi mu fu bu neng bi ,zuo shan si ke 。 zuo yu shen zuo bu gan shu ,si shi bai zuo qing shan 。 ning tai shou yu yi hao ,wang zou yu he ying xian 。 xing dao shou mo zuo zui ,ming ri ning zuo tian nan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

腐儒身世已百憂,此去行年豈堪記。 岳陽樓前一杯酒,與子同州復同味。 洞庭秋氣連蒼梧,天高地遠魚龍呼。 莫倚仲宣能作賦,不隨文若事征途。

fu ru shen shi yi bai ,ci qu xing nian zuo kan yin 。 yue zuo qian yi bei jiu ,ning zi tong zhou tong wei 。 dong ting qiu zuo san wu ,tian gao di zuo zuo zuo hu 。 mo yi zhong xuan neng zuo zuo ,bu zuo wen ruo shi zheng tu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

唐人重科甲,擬以折桂榮。 一登羣仙籍,不羨千佛經。 終全歲寒姿,乃比秋香清。 咄彼牛李輩,伊優至公卿。 迨今齒其人,名字猶臊腥。 卓哉劉戶曹,直氣霜稜稜。 一朝脫淡墨,千古揚芬馨。 鷄峰有名家,奕葉彯儒纓。 庭中三嘉樹,屹立長寧寧。 西風正摇落,翠葆黄金英。 勁節松可友,孤芳梅謂兄。 丁寧命諸郎,我豈貪浮名。 愛此臭味同,故以書吾楹。 爾曹方茂學,志取宮袍青。 要須勉植立,毋但希騰凌。 己大外物小,道充人爵輕。 當如燕山竇,義方垂世評。 勿效東堂詵,射策矜虛聲。 懿哉君斯言,可折末俗醒。 刻詩堂之楣,室觀全氏興。

tang ren zhong ke jia , yi zhe gui 。 yi deng li xian ji ,bu li qian fo jian 。 jian quan han zi ,nai bi qiu xiang qing 。 zuo bi niu li zuo ,yi zhi gong qing 。 zuo jin zuo qi ren ,ming zi zuo xing 。 zhuo zai cao ,zhi shuang die die 。 yi chao man dan mo ,qian gu fen zuo 。 zuo feng you ming jia ,zuo qu ru kui 。 ting zhong san jia ,yi li zuo 。 xi zuo zheng yao luo ,cui zuo huang jin ying 。 geng song ke you ,gu fang mei zheng xiong 。 ding ming zheng lang ,wo zuo zuo fu ming 。 ci chou wei tong ,gu yi wu zuo 。 cao fang mao ,zhi qu pao qing 。 yao zuo mian zhi li ,wu dan xi zuo ling 。 ji da wai wu xiao ,dao chong ren jue zuo 。 ru yan shan fu ,li fang chui shi yu 。 wu xiao tang yu ,she ce zuo ta long 。 zuo zai jun si yan ,ke zhe mo su xing 。 ke yu tang zhi zuo ,shi yin quan shi ning 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

病酒戲作


新秋風月佳,数夕破酒戒。 飲少輙醉眠,衰早頗自怪。 高舂未離枕,眩轉疑屋壊。 家人具鷄豚,熟視不能嘬。 尚無千里蓴,敢覓鏡湖蟹。 一杯苦蕒齏,價直娑婆界。

xin qiu zuo yue jia ,shu xi po jiu jie 。 zuo shao zuo zui mian ,shuai zao zuo zi guai 。 gao zuo wei zuo zhen ,xuan zuo yi wu 。 jia ren ju zuo zuo ,shu yao bu neng zuo 。 shang qian li san ,gan yao zuo hu xie 。 yi bei ku sheng zuo , zhi zuo po jie 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

咏芭蕉


芭蕉叶叶为多情,一叶才舒一叶生。自是相思抽不尽,却教风雨怨秋声。

ba jiao ye ye wei duo qing ,yi ye cai shu yi ye sheng 。zi shi xiang si chou bu jin ,que jiao feng yu yuan qiu sheng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

與溫其對榻


細雨南窗夜,青燈對榻眠。 升沈嗟薄宦,聚散忽流年。 失路誰推轂,他時看著鞭。 竹林須款集,君亦暫留連。

ji yu nan chuang ye ,qing zuo mian 。 sheng shen zuo bao huan ,ju san hu liu nian 。 shi lu zha tui zuo ,ta kan zhu bian 。 zhu lin zuo kuan ji ,jun yi liu zuo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

已矣孤知己,顔蒼鬢髮稀。 雖曾參話柄,終未契禪機。 尚欲扁舟訪,俄傳隻履歸。 無因拜公墓,稽首懺前非。

yi yi gu zhi ji ,zuo san zuo zuo xi 。 zuo zeng yu bing ,jian wei qi die 。 shang yu bian zhou yu ,e zuo lv 。 yin bai gong mu ,ji shou qian fei 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

八九雨點青春老,三兩鶑聲綠蔭深。 眼界無塵歸路穩,丹青難畫此中心。

ba jiu yu zuo qing chun lao ,san zuo long jin sheng shen 。 yan jie lu er ,dan qing zuo ci zhong xin 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

七百甲子老禪和,安貼家邦苦是他。 人問西來指庭柏,却令天下動干戈。

qi bai jia zi lao die he ,an zuo jia bang ku shi ta 。 ren xi zhi ting bai ,que ling tian xia gan ge 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。