小山見梅


小雪梅香已破緘,羅浮春信許先探。 松林酒肆知誰醉,石壁題詩祇自慚。 未放翠禽呼夢覺,待教黄野縱鸞驂。 行當看我飛雲頂,並取春魁壓斗南。
xiao xue mei xiang yi po jin ,li fu chun xin yu xian tan 。 song lin jiu si zhi zha zui ,shi bi zuo yu dai zi 。 wei fang cui qin hu yin ,dai jiao huang ye jun zuo zuo 。 xing kan wo zuo zuo zuo , qu chun kui dou nan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《小山見梅》的作者是谁?

《小山見梅》的作者是"陳廷光"。