滁州西涧0


独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。 春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

du lian you cao jian bian sheng ,shang you huang zuo shen shu ming 。 chun chao dai yu wan lai ji ,ye du wu ren zhou zi heng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

空白处填写

上有黄鹂深树鸣

野渡无人舟自横

春潮带雨晚来急

独怜幽草涧边生