长江万里白如练,淮山数点青如淀。江帆几片疾如箭,山泉千尺飞如电。晚云都变露,新月初学扇。塞鸿一字来如线。

chang jiang wan li bai ru lian ,huai shan shu dian qing ru dian 。jiang fan ji pian ji ru jian ,shan quan qian chi fei ru dian 。wan yun du bian lu ,xin yue chu xue shan 。sai hong yi zi lai ru xian 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

披文握武,建中兴庙宇,载青史图书。功成却被权臣妒,正落奸谋。闪杀人望旌节中原士夫,误杀人弃丘陵南渡銮舆。钱塘路,愁风怨雨,长是洒西湖。

pi wen wo wu ,jian zhong xing miao yu ,zai qing shi tu shu 。gong cheng que bei quan chen du ,zheng luo jian mou 。shan sha ren wang zuo jie zhong yuan shi fu ,wu sha ren qi qiu ling nan du zuo yu 。qian tang lu ,chou feng yuan yu ,chang shi sa xi hu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。