塞鸿秋·浔阳即景


长江万里白如练,淮山数点青如淀。江帆几片疾如箭,山泉千尺飞如电。晚云都变露,新月初学扇。塞鸿一字来如线。
chang jiang wan li bai ru lian ,huai shan shu dian qing ru dian 。jiang fan ji pian ji ru jian ,shan quan qian chi fei ru dian 。wan yun du bian lu ,xin yue chu xue shan 。sai hong yi zi lai ru xian 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文万里长江犹如一条长长的白色绸缎伸向远方,淮河两岸青翠的远山连绵起伏。几片白帆,箭一般地驶过了江面;山上的清泉从高耸陡峭的悬崖上飞奔而下,仿佛迅捷的闪电。晚云迷漫凝成晶莹的露珠,新月半圆犹如扇面。从塞外归来的大雁在高高的天上一字排开,宛如一条细细的银线。
注释浔阳:今江西九江市。即景:写眼前景物。练:白绢。淮山:泛指长江以北淮河流域的山。淀:同“靛”,即靛青,一种青兰色染料。江帆:江面上的船。“新月”句:新月开始像团扇那样圆了起来。
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen wan li chang jiang you ru yi tiao chang chang de bai se chou duan shen xiang yuan fang ,huai he liang an qing cui de yuan shan lian mian qi fu 。ji pian bai fan ,jian yi ban di shi guo liao jiang mian ;shan shang de qing quan cong gao song dou qiao de xuan ya shang fei ben er xia ,fang fo xun jie de shan dian 。wan yun mi man ning cheng jing ying de lu zhu ,xin yue ban yuan you ru shan mian 。cong sai wai gui lai de da yan zai gao gao de tian shang yi zi pai kai ,wan ru yi tiao xi xi de yin xian 。
zhu shi zuo yang :jin jiang xi jiu jiang shi 。ji jing :xie yan qian jing wu 。lian :bai juan 。huai shan :fan zhi chang jiang yi bei huai he liu yu de shan 。dian :tong “dian ”,ji dian qing ,yi zhong qing lan se ran liao 。jiang fan :jiang mian shang de chuan 。“xin yue ”ju :xin yue kai shi xiang tuan shan na yang yuan liao qi lai 。
zhan kai yue du quan wen ∨