再和 其二


雪意賈寒欺酒力,思婦懶學迴文織。 屏山未合篆痕銷,笑倩南枝陪燕息。 冰紈絳蠟入纖手,素臉殷跗未真識。 兒癡認作春風面,剛道杏花欠顔色。 香浮紙帳夢欲醒,影到窗紗月移石。 爲梅着語將無同,左袒孤山未爲得。 吳都誇麗逸此士,十年浪費老傖墨。
xue yi zuo han qi jiu li ,si zuo wen jun 。 ping shan wei he zhuan hen zuo ,xiao zuo nan zhi pei yan xi 。 bing ji jian xi ru kui shou ,su mo yin zuo wei zhen zhu 。 zha zuo chun zuo mian , dao xing hua qian zuo se 。 xiang fu ji yu xing ,ying dao chuang ji yue yi shi 。 mei zhuo zha tong ,zuo tan gu shan wei de 。 du zha zuo yi ci shi ,shi nian lang zuo lao mo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《再和 其二》的作者是谁?

《再和 其二》的作者是"鄭清之"。