上楊大諫


東南雲物異,端正産賢人。 才大可高古,名雄始入秦。 文江橫舫檝,藝圃剗荆榛。 民事憂偏切,金門老更親。 天教任孤直,帝亦賞清貧。 功業榮書史,銓題洽縉紳。 苦聞辭祿綬,遠擬訪仙真。 却顧希顔者,遲留塞草春。
nan zuo wu ,duan zheng zuo ren 。 cai da ke gao gu ,ming xiong shi ru qin 。 wen jiang zuo ,shu pu jing zuo 。 min shi pian qie ,jin zuo lao geng yin 。 tian jiao ren gu zhi ,di yi zuo qing zuo 。 gong shi ,zuo zuo qia jun ji 。 ku long zuo dai jin ,zuo yu xian zhen 。 que zuo xi zuo zhe ,zuo liu sai cao chun 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《上楊大諫》的作者是谁?

《上楊大諫》的作者是"張詠"。