贞姿不受雪霜侵,直节亭亭易见心。渭川风雨清吟枕,花开时有凤寻。文湖州是个知音。春日临风醉,秋霄对月吟。舞闲阶碎影筛金。

zhen zi bu shou xue shuang qin ,zhi jie ting ting yi jian xin 。wei chuan feng yu qing yin zhen ,hua kai shi you feng xun 。wen hu zhou shi ge zhi yin 。chun ri lin feng zui ,qiu xiao dui yue yin 。wu xian jie sui ying shai jin 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。