中秋佳月最端圆。老痴顽。见多番。杯酒相延,今夕不应慳。残雨如何妨乐事,声淅淅,点斑斑。天应有意故遮阑。拍人间。等闲看。好处时光,须用著些难。直待黄昏风卷霁,金滟滟,玉团团。

zhong qiu jia yue zui duan yuan 。lao chi wan 。jian duo fan 。bei jiu xiang yan ,jin xi bu ying 。can yu ru he fang le shi ,sheng zuo zuo ,dian ban ban 。tian ying you yi gu zhe lan 。pai ren jian 。deng xian kan 。hao chu shi guang ,xu yong zhu xie nan 。zhi dai huang hun feng juan zuo ,jin zuo zuo ,yu tuan tuan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。