嫩黄初染绿初描,倚春娇,索春饶。燕外莺边,想见万丝摇。便作无情终软美,天赋与、眼眉腰。短长亭外短长桥,驻金镳,系兰桡。可爱风流,年纪可怜宵。办得重来攀折后,烟雨暗,不辞遥。

nen huang chu ran lv chu miao ,yi chun jiao ,suo chun rao 。yan wai zuo bian ,xiang jian wan si yao 。bian zuo wu qing zhong ruan mei ,tian fu yu 、yan mei yao 。duan chang ting wai duan chang qiao ,zhu jin zuo ,xi lan zuo 。ke ai feng liu ,nian ji ke lian xiao 。ban de zhong lai pan zhe hou ,yan yu an ,bu ci yao 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。