枫落河梁野水秋。淡烟衰草接郊丘。醉眠小坞黄茅店,梦倚高城赤叶楼。 天杳杳,路悠悠。钿筝歌扇等闲休。灞桥杨柳年年恨,鸳浦芙蓉叶叶愁。

feng luo he liang ye shui qiu 。dan yan shuai cao jie jiao qiu 。zui mian xiao wu huang mao dian ,meng yi gao cheng chi ye lou 。 tian zuo zuo ,lu you you 。zuo zuo ge shan deng xian xiu 。zuo qiao yang liu nian nian hen ,yuan pu zuo rong ye ye chou 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

水榭风微玉枕凉。牙床角簟藕花香。野塘烟雨罩鸳鸯。 红蓼渡头青嶂远,绿萍波上白鸥双。淋浪淡墨水云乡。

shui zuo feng wei yu zhen liang 。ya chuang jiao zuo ou hua xiang 。ye tang yan yu zhao yuan yang 。 hong zuo du tou qing zuo yuan ,lv ping bo shang bai ou shuang 。lin lang dan mo shui yun xiang 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。