抛尽榆钱,依然难买春光驻。依春无语,肠断春归路。春去能来,人去能来否?长亭暮,乱山无数。只有鹃声苦。

pao jin yu qian ,yi ran nan mai chun guang zhu 。yi chun wu yu ,chang duan chun gui lu 。chun qu neng lai ,ren qu neng lai fou ?chang ting mu ,luan shan wu shu 。zhi you juan sheng ku 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苜蓿阑干满上林,西风残秣独沉吟。遗台何处是黄金?空阔已无千里志,驰驱枉抱百年心。夕阳山影自萧森。

zuo zuo lan gan man shang lin ,xi feng can zuo du chen yin 。yi tai he chu shi huang jin ?kong kuo yi wu qian li zhi ,chi qu wang bao bai nian xin 。xi yang shan ying zi xiao sen 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。