襄樊四载弄干戈,不见渔歌,不见樵歌。试问如今事若何?金也消磨,谷也消磨。柘枝不用舞婆娑,丑也能多,恶也能多!朱门日日买朱娥。军事如何?民事如何?

xiang fan si zai nong gan ge ,bu jian yu ge ,bu jian zuo ge 。shi wen ru jin shi ruo he ?jin ye xiao mo ,gu ye xiao mo 。zuo zhi bu yong wu po zuo ,chou ye neng duo ,e ye neng duo !zhu men ri ri mai zhu e 。jun shi ru he ?min shi ru he ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。