腰刀首帕从军,戍楼独倚间凝眺。中原气象,狐居兔穴,暮烟残照。投笔书怀,枕戈待旦,陇西年少。欢光阴掣电,易生髀肉,不如易腔改调。 世变沧海成田,奈群生、几番惊扰。干戈烂漫,无时休息,凭谁驱扫。眼底山河,胸中事业,一声长啸。太平时、相将近也,稳稳百年燕赵。

yao dao shou pa cong jun ,shu lou du yi jian ning tiao 。zhong yuan qi xiang ,hu ju tu xue ,mu yan can zhao 。tou bi shu huai ,zhen ge dai dan ,long xi nian shao 。huan guang yin che dian ,yi sheng zuo rou ,bu ru yi qiang gai diao 。 shi bian cang hai cheng tian ,nai qun sheng 、ji fan jing rao 。gan ge lan man ,wu shi xiu xi ,ping shui qu sao 。yan di shan he ,xiong zhong shi ye ,yi sheng chang xiao 。tai ping shi 、xiang jiang jin ye ,wen wen bai nian yan zhao 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。