玉阑干外清江浦,渺渺天涯雨。好风如扇雨如帘,时见岸花汀草、涨痕添。(阑:栏) 青林枕上关山路,卧想乘鸾处。碧芜千里思悠悠,惟有霎时凉梦、到南州。

yu lan gan wai qing jiang pu ,miao miao tian ya yu 。hao feng ru shan yu ru lian ,shi jian an hua ting cao 、zhang hen tian 。(lan :lan ) qing lin zhen shang guan shan lu ,wo xiang cheng zuo chu 。bi wu qian li si you you ,wei you zuo shi liang meng 、dao nan zhou 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。