思旧赋


余与嵇康、吕安居止接近,其人并有不羁之才。然嵇志远而疏,吕心旷而放,其后各以事见法。嵇博综技艺,于丝竹特妙。临当就命,顾视日影,索琴而弹之。余逝将西迈,经其旧庐。于时日薄虞渊,寒冰凄然。邻人有吹笛者,发音寥亮。追思曩昔游宴之好,感音而叹,故作赋云: 将命适于远京兮,遂旋反而北徂。济黄河以泛舟兮,经山阳之旧居。瞻旷野之萧条兮,息余驾乎城隅。践二子之遗迹兮,历穷巷之空庐。叹黍离之愍周兮,悲麦秀于殷墟。惟古昔以怀今兮,心徘徊以踌躇。栋宇存而弗毁兮,形神逝其焉如。昔李斯之受罪兮,叹黄犬而长吟。悼嵇生之永辞兮,顾日影而弹琴。托运遇于领会兮,寄余命于寸阴。听鸣笛之慷慨兮,妙声绝而复寻。停驾言其将迈兮,遂援翰而写心。

yu yu zuo kang 、lv an ju zhi jie jin ,qi ren bing you bu zuo zhi cai 。ran zuo zhi yuan er shu ,lv xin kuang er fang ,qi hou ge yi shi jian fa 。zuo bo zong ji yi ,yu si zhu te miao 。lin dang jiu ming ,gu shi ri ying ,suo qin er dan zhi 。yu shi jiang xi mai ,jing qi jiu lu 。yu shi ri bao yu yuan ,han bing qi ran 。lin ren you chui di zhe ,fa yin liao liang 。zhui si zuo xi you yan zhi hao ,gan yin er tan ,gu zuo fu yun : jiang ming shi yu yuan jing zuo ,sui xuan fan er bei zuo 。ji huang he yi fan zhou zuo ,jing shan yang zhi jiu ju 。zhan kuang ye zhi xiao tiao zuo ,xi yu jia hu cheng yu 。jian er zi zhi yi ji zuo ,li qiong xiang zhi kong lu 。tan shu li zhi zuo zhou zuo ,bei mai xiu yu yin xu 。wei gu xi yi huai jin zuo ,xin pai huai yi chou chu 。dong yu cun er fu hui zuo ,xing shen shi qi yan ru 。xi li si zhi shou zui zuo ,tan huang quan er chang yin 。dao zuo sheng zhi yong ci zuo ,gu ri ying er dan qin 。tuo yun yu yu ling hui zuo ,ji yu ming yu cun yin 。ting ming di zhi kang kai zuo ,miao sheng jue er fu xun 。ting jia yan qi jiang mai zuo ,sui yuan han er xie xin 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。