八拍蛮·云锁嫩黄烟柳细


云锁嫩黄烟柳细,风吹红蒂雪梅残。光景不胜闺阁恨,行行坐坐黛眉攒。
yun suo nen huang yan liu xi ,feng chui hong di xue mei can 。guang jing bu sheng gui ge hen ,xing xing zuo zuo zuo mei zan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文烟雾笼罩着树林,柳树垂着嫩黄的细枝;春风吹起花朵的根蒂,连红梅也在不断凋零。风光明秀,引起了女子无限的闺阁怨情,她空虚无聊,行坐不安,秀丽的眉头皱成了一团。
注释嫩黄:指柳色。烟柳:烟雾笼罩的柳林。亦泛指柳林、柳树。蒂:根蒂,花或瓜果跟枝茎相连的部分。残:凋零。光景:风光景色。李白《越女词》之五:“新妆荡新波,光景两奇绝。”又解:“光景”作“光影”,时光的意思。这句话可说是时光渐逝,而闺怨无穷。闺阁:代指女子。行行坐坐:空虚无聊,行坐不安。
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen yan wu long zhao zhuo shu lin ,liu shu chui zhuo nen huang de xi zhi ;chun feng chui qi hua duo de gen di ,lian hong mei ye zai bu duan diao ling 。feng guang ming xiu ,yin qi liao nv zi wu xian de gui ge yuan qing ,ta kong xu wu liao ,xing zuo bu an ,xiu li de mei tou zhou cheng liao yi tuan 。
zhu shi nen huang :zhi liu se 。yan liu :yan wu long zhao de liu lin 。yi fan zhi liu lin 、liu shu 。di :gen di ,hua huo gua guo gen zhi jing xiang lian de bu fen 。can :diao ling 。guang jing :feng guang jing se 。li bai 《yue nv ci 》zhi wu :“xin zhuang dang xin bo ,guang jing liang qi jue 。”you jie :“guang jing ”zuo “guang ying ”,shi guang de yi si 。zhe ju hua ke shuo shi shi guang jian shi ,er gui yuan wu qiong 。gui ge :dai zhi nv zi 。xing xing zuo zuo :kong xu wu liao ,xing zuo bu an 。
zhan kai yue du quan wen ∨

相关问题?

《八拍蛮·云锁嫩黄烟柳细》的作者是谁?

《八拍蛮·云锁嫩黄烟柳细》的作者是"阎选"。