秋晓行南谷经荒村


杪秋霜露重,晨起行幽谷。黄叶覆溪桥,荒村唯古木。寒花疏寂历,幽泉微断续。机心久已忘,何事惊麋鹿。
zuo qiu shuang lu zhong ,chen qi xing you gu 。huang ye fu xi qiao ,huang cun wei gu mu 。han hua shu ji li ,you quan wei duan xu 。ji xin jiu yi wang ,he shi jing zuo lu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文秋末大地铺满浓霜寒露,清晨起来行经幽深山谷。片片黄叶覆盖溪上小桥,荒凉村落只见一片古树。天寒山花疏落寂寞,深涧泉水若断若续。我久已忘却技巧心计,为何仍然惊动了麋鹿?
注释南谷:在永州郊外。杪(miǎo)秋:晚秋。杪,树梢。引申为尽头,多指年、月或季节的末尾。幽谷:幽深的山谷。覆:遮盖。唯:只有。寒花:即秋花,寒秋的山花。疏:稀疏。寂历:孤寂,这里指花不繁茂。历,单个。幽泉:深山中流出的泉水。微:指泉水很
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen qiu mo da di pu man nong shuang han lu ,qing chen qi lai xing jing you shen shan gu 。pian pian huang ye fu gai xi shang xiao qiao ,huang liang cun luo zhi jian yi pian gu shu 。tian han shan hua shu luo ji mo ,shen jian quan shui ruo duan ruo xu 。wo jiu yi wang que ji qiao xin ji ,wei he reng ran jing dong liao zuo lu ?
zhu shi nan gu :zai yong zhou jiao wai 。zuo (miǎo)qiu :wan qiu 。zuo ,shu shao 。yin shen wei jin tou ,duo zhi nian 、yue huo ji jie de mo wei 。you gu :you shen de shan gu 。fu :zhe gai 。wei :zhi you 。han hua :ji qiu hua ,han qiu de shan hua 。shu :xi shu 。ji li :gu ji ,zhe li zhi hua bu fan mao 。li ,dan ge 。you quan :shen shan zhong liu chu de quan shui 。wei :zhi quan shui hen
zhan kai yue du quan wen ∨

相关问题?

《秋晓行南谷经荒村》的作者是谁?

《秋晓行南谷经荒村》的作者是"柳宗元"。