寻西山隐者不遇


绝顶一茅茨,直上三十里。扣关无僮仆,窥室唯案几。若非巾柴车,应是钓秋水。差池不相见,黾勉空仰止。草色新雨中,松声晚窗里。及兹契幽绝,自足荡心耳。虽无宾主意,颇得清净理。兴尽方下山,何必待之子。
jue ding yi mao ci ,zhi shang san shi li 。kou guan wu zuo pu ,kui shi wei an ji 。ruo fei jin chai che ,ying shi diao qiu shui 。cha chi bu xiang jian ,zuo mian kong yang zhi 。cao se xin yu zhong ,song sheng wan chuang li 。ji zi qi you jue ,zi zu dang xin er 。sui wu bin zhu yi ,po de qing jing li 。xing jin fang xia shan ,he bi dai zhi zi 。
※提示:拼音为程序生成,多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《寻西山隐者不遇》的作者是谁?

《寻西山隐者不遇》的作者是"丘为"。


《寻西山隐者不遇》这首诗词是那个朝代?

《寻西山隐者不遇》的朝代是"唐代"。