青青河畔草


青青河畔草,郁郁园中柳。盈盈楼上女,皎皎当窗牖。娥娥红粉妆,纤纤出素手。昔为倡家女,今为荡子妇。荡子行不归,空床难独守。
qing qing he pan cao ,yu yu yuan zhong liu 。ying ying lou shang nv ,zuo zuo dang chuang zuo 。e e hong fen zhuang ,xian xian chu su shou 。xi wei chang jia nv ,jin wei dang zi fu 。dang zi xing bu gui ,kong chuang nan du shou 。
※提示:拼音为程序生成,多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《青青河畔草》的作者是谁?

《青青河畔草》的作者是"佚名"。


《青青河畔草》这首诗词是那个朝代?

《青青河畔草》的朝代是"两汉"。